Modele wyrazów

Modèle Hubse-Model w fizyce MATERII skondensowanej opisujący gaz elektronowy z oddziaływaniem w reprezentacji ciasnego wiązania. Hamiltonian modelu Hubde Zawiera Dwie części: metoda nauki Czytania E. I F. Przyłubskich à metoda analityczno – syntetyczna o charakterze funkcjonalnym, w której bierze Udział Funkcja wzrokowa, słuchowa oraz kinestetyczno – ruchowa. Autorzy tej koncepcji wprowadzili również Ogniwo pośrednie w postaci sylaby oraz pewne verrouillés elementy metody globalnej. Dzięki metodzie globalnej Dziecko w okresie przedliterowym Poznań je całościowo określone wyrazy wynikające z kontekstu oglądanej ilustracji. Później rozpoznań je te wyrazy pośród innych. Wprowadzenie sylaby jako elementu pośredniego w analizie je syntezie ma na celu Rozszerzenie tzw. Pola czytania. Analiza przebiega OD wyrazu, sylabę poprzez, ne głoski, une synteza odwrotnie głoska-sylaba-wyraz. Twórcy koncepcji metody analityczno-syntetycznej o charakterze funkcjonalnym wprowadzili określone modyfikacje w wariancie przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym, zwracając uwagę na Fakt, że Nauka Czytania prowadzona w przedszkolu de la Wi jeden z elementów stymulujących ogólny rozwĩdziecka, Zatem nie powinna być oparta na mechanicznym rozpoznaniu i składaniu litre. W metodzie analityczno-syntetycznej o charakterze funkcjonalnym w edukacji przedszkolnej punktem wyjścia jest zawsze wyraz znany dziecku, un Litera nie.

Wyraz jest bliższy dziecku szczególnie Gdy określa Geographic MU przedmioty, fakty je zjawiska z otaczającej rzeczywistości. Nous wstępnym okresie nauki Czytania tzw. przedliterowym auteurs proponują stosowanie elementów metody globalnej, pozwalającej dziecku na zapamiętywanie Obrazów graficznych wybranych wyrazów i odczytywanie ich w całości. Fragmentaryczne stosowanie metody globalnej ułatwia Dzieciom zrozumienie symbolu w zapisie graficznym wyrazu oraz poszerza tzw. Pole czytania. Przeznaczone wyrazy do Czytania globalnego nie są przedmiotem analizy je syntezy, nie Wykorzystuje się też ich jako wyrazów podstawowych. W edukacji przedszkolnej w zależności OD stopnia zainteresowania dziecka je jego możliwości ROZWOJOWYCH których przejście do wła nauki Czytania, CZYLI wprowadzania elementów Czytania-rozumianych przez Makers koncepcji jako zapoznanie dziecka z ograniczoną liczbą litre, wyrabianie Umiejętności dokonywania analizy je syntezy słuchowo-wzrokowej, rozumienie treści i przeczytanego, odpowiednio dobranego tekstu. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowejWprowadzenie elementów Czytania Musi być poprzedzone starannym przygotowaniem, OD którego w znacznej mierze uzależnione są dalsze Wyniki. W okresie tym, zwanym również przedliterowym-Poza doskonaleniem wymowy dziecka (jej poprawności i wyrazistości),-ważne znaczenie ma usprawnianie analizatora słuchowego je wzrokowego. Do nauki Czytania Podchodzimy OD strony Mowy, analizując słyszane wyrazy na składniki, CZYLI głoski. Równolegle rozwijamy spostrzegawczość wzrokową, potrzebną ne rozpoznawania litre. Litery te są dla dzieci trudne rozpoznania je zapamiętywania.

Mają Charakter abstrakcyjny, różnią się tylko drobnymi szczegółami. W procesie rozwijania spostrzegawczości wzrokowej możemy wyróżniać następujące etapy:-zwracanie uwagi na Fragmenty ilustracji tematycznych,-porównywanie obrazków różniących się jedynie drobnymi szczegółami,-odszukiwanie takich samych obrazków,- odszukiwanie takich samych figur abstrakcyjnych,-analiza szeregu figur abstrakcyjnych, wyróżnienie składników szeregu i ustalenie kolejności ich występowania. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowejTak Jak ćwiczy się obserwację szeregu rysunków Czy przedmiotów, ćwiczy się obserwację szeregu dźwięków. À ułatwi słuchową analizę wyrazu. Ćwiczenia te mogą korelować z ćwiczeniami z umuzykalnienia. Tworzyć Można Szeregi dźwięków za POMOCA uderzania w Instrumenty perkusyjne lub w przedmioty w celu uzyskiwania dźwięków właściwych je tzw.